Page 9 - Messeguide FZA-2019
P. 9

NJs_ŘsNj˚ƻNjŸ¶Nj ŎŎ Ŏ ǢŸŘŘǼ ¶

       ˟˨ʳˣˤ ˚ ˠ˟ʳˡ˟ ōÞĨs NJs_sĶÞȖǣ
            ËsÞĶEȖǼǼʵ ˛ ǣsÞŘsŎ µĶȤOĨ Ȗ¯ _Þs ǢƼNjȤضs ÌsĶ¯sŘ


       ˠ˟ʳˢ˟ ˚ ˠˠʳ˟ˤ DsNjŘ_ DNjÞŘĨ
            ħ NjƼ¯sŘ˚NJÞ¶ǣ ˛ ǢŸ ¶sÌǼ _ ǣʵ


       ˠˠʳˠˤ ˚ ˠˠʳˤ˟ ğƊNj¶ ǢǼNjsÌĶŸɠ
            ضsĶŘ ŎÞǼ ËsNjʊ ˚ Ř OÌÌ ĶǼÞ¶ Ȗ¯ NJ ȖEʩǣOÌ


       ˠˡʳ˟˟ ˚ ˠˡʳˢˤ ËŸNjǣǼ ËsŘŘÞضǣˡʳ˟˟ ˚ ˠˡʳˢˤ ËŸNjǣǼ ËsŘŘÞضǣ
       ˠ
            ǻNj ȖŎ ضsĶʊÞsĶsʲ ǻÞƼƼǣ ȖŘ_ ǻNjÞOĨǣ ¯ȤNj ōssNjsǣ ضĶsNj


       ˠˡʳˣˤ ˚ ˠˢʳˡ˟ əsÞǼ ɟÞĶ_s
            µsʊÞsĶǼ Ȗ¯ ¶NjŸǸs ʉ Ř_sNj


       ˠˢʳˢ˟ ˚ ˠˣʳ˟ˤ ōÞOÌ sĶ ħ ÌĶǣǼ _Ǽ
            ^Þs ˢ ĶǼsNjŘ ǼÞɚsŘ Ŏ ®ŸNjsĶĶsŘǣssʲ ħȖŘǣǼĨƊ_sNjʰƻ ǣǼsʰ ŗ ǼȖNjĨƊ_sNj


       ˠˣʳˠˤ ˚ ˠˣʳˤ˟ DsNjŘ_ DNjÞŘĨ

                ħ NjƼ¯sŘ˚NJÞ¶ǣ ˛ ǢŸ ¶sÌǼ _ ǣʵ

       ˠˤʳ˟˟ ˚ ˠˤʳˢˤ ȕɠs ɟ ¶sNjÞضsĶ
            ˠ˟˟ ğ ÌNjs ŗɟ
   4   5   6   7   8   9   10   11   12